BOX5Adwokat Beata Czekalska w ramach prowadzonej Kancelarii świadczy usługi prawne w zakresie prawa pracy, a w tym m.in. sprawy:

  • o nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę
  • związane z uprawnieniami pracowniczymi w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
  • o wynagrodzenie za pracę, odpowiedzialność pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy, czas pracy, uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem, bezpieczeństwo i higieny pracy
  • dotyczące zasad równego traktowania pracowników, w tym sprawy o mobbing

Facebook Likebox Slider